Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“– фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование

Дата за сайта: 
10.04.2018