Начало на обученията по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“