Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ /IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г./

Дата за сайта: 
22.02.2021

Информация за проекта ще получите

от информационната платформа https://teachers.mon.bg/