Проект № BG05M2OP001-5.001- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дата за сайта: 
24.10.2022
Прикачен файлРазмер
PDF icon Информация за проекта 313.13 KB
PDF icon Изпълнение на дейностите587.88 KB